Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomine

Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomine

14. mail 2021 alustasime tegevust Euroopa Liidu poolt 80% ulatuses toetatud rahvusvahelises konsortsiumi kaheaastases projektis. Konsortsiumi juhtpartneriks on Saksamaa ja teised partnerid on Inglismaa, Poola ja Taani. Eestis kuuluvad kompetentsikeskuse projekti partnerite võrgustikku Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Ülikool, Võrumaa Arenduskeskus, Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium.

Projekti raames loob Eesti sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse, milles loome teiste partneritega üheskoos sotsiaalse innovatsiooni infrastruktuuri raamistiku, mis koosneb kohalike partnerite võrgustikust – kuhu kuuluvad sotsiaalse innovatsiooni valdkonna poliitikakujundajad, eksperdid ja praktikud.

Projektil on kolm peamist eesmärki:

  1. Sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamine Eestis.
  2. Eesti sotsiaalse innovatsiooni meetodite tutvustamine partnerriikidele ja potentsiaalselt teistele ELi liikmesriikidele.
  3. Partnerriikide sotsiaalse innovatsiooni valdkonna parimate praktikatega tutvumine ja nende kogemusest õppimine.

Projekti tegevuse käigus viiakse läbi töötubasid, koolitusi, seminare, sündmusi ja kohtumisi huvi- ja sihtgruppidele, sh sihtasutustele ja ettevõtetele, start-up’idele ja sotsiaalsetele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja riigi asutustele ning ka poliitikakujundajatele, finantseerimisasutustele, potentsiaalsetele investoritele ja teenuseosutajatele.

Analüüsitakse hiljutisi siseriikliku sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi uuringuid, koostatakse konkreetsed poliitilised soovitused sisendiks sotsiaalse innovatsiooni strateegia kujundamiseks ning sh juhitakse siseriikliku strateegia loomist. Lisaks vahendatakse teavet kodulehe kaudu ja edastatakse regulaarset uuriskirja. 

Mis on sotsiaalne innovatsioon?

Sotsiaalne innovatsioon kujutab endast uusi ideid ja tegevusviise, mis pakuvad sotsiaalsetele probleemidele ja väljakutsetele varasematest paremaid lahendusi, mille tagajärjel muutub ühiskonna ja kogukonna toimimine tõhusamaks.
Sotsiaalne innovatsioon on sektorite ülene mõtteviis uute algatuste kujundamisel, elluviimisel. Sotsiaalsed innovatsioonid on loomingulised ning uusi väärtusi loovad lahendused ühiskondlikele probleemidele, millel on pikaajaline mõju, mis loovad uusi suhteid ja koostööd ning tõstavad inimeste heaolu. 

Tegevused

Peamine eesmärk on arendada sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi Eestis ja rahvusvahelises konsortsiumis, keskendudes kolmele põhisuunale: 

1) Sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamine Eestis.

  • Olemasolevate sotsiaalse innovatsiooni parimate praktikate (näiteks loomingulised sotsiaalse innovatsiooni töötoad ja häkatonid) jagamine ja levitamine Võrumaa kogemuse baasilt teistele omavalitsustele ja kogukondadele üle Eesti;
  • Sotsiaalse innovatsiooni võlakirjade kontseptsiooni ja metoodika laiem tutvustamine;
  • Sotsiaalse innovatsiooni parimate praktikate ja suuniste koostamine ning avaldamine.

On oluline, et oleks kasvav võimekus toetada inimeste heaolu. See on saavutatav, kui erinevad võrgustikud teevad koostööd. Oluline on kaasata erasektor, kohalikud omavalitsused ja kohalikud kogukonnad. Eesmärgiga tõsta teadlikkust ja kindlustada, nende koostöö, katsetamaks uusi lahendusi keeruliste sotsiaalsete probleemide lahendamiseks.

2) Eesti sotsiaalse innovatsiooni meetodite tutvustamine partnerriikidele ja potentsiaalselt teistele ELi liikmesriikidele.
Partnerriikide võrgustikus oma kogemuste ja parimate praktikate jagamine (nt sotsiaalse innovatsiooni töötoad ja häkatonid). Jagades kogemusi, mis on hästi toiminud ja mis on olnud õppetunnid.

 3) Partnerriikide sotsiaalse innovatsiooni valdkonna parimate praktikatega tutvumine ja nende kogemusest õppimine.

Tegemist on Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi (The European Social Innovation Alliance (ESIA)) rahvusvahelise projektiga, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt. Lisainfo: https://si-alliance.eu/