Euroopa Liidu seisukohad

Euroopa Liidu ametiasutused on liikmesriikide sotsiaalse ettevõtluse kogemusi ja häid näiteid hoolega jälginud. Tänaseks on Euroopa Komisjon välja tulnud eraldi algatusega (ing k Social Business Initiative), mille eesmärgiks on sotsiaalse ettevõtluse arenguks soodsa keskkonna loomine kogu Euroopa Liidus.

Komisjoni seisukoht on selgelt sõnastatud ja ühemõtteline: „Liikmesriigid ja ELi institutsioonid peavad tagama, et sotsiaalsed ettevõtted oleksid kaasatud riiklikesse ettevõtetele suunatud poliitikaalgatustesse ja programmidesse võrdsetel tingimustel teiste ettevõtlusvormidega ning et nendega arvestataks nagu teiste ettevõtlusvormidega“ (Euroopa Komisjon, 2011).

Kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide sotsiaalse ettevõtluse ja selle toetamise olukorra põhjalik võrdlusuuring valmis Euroopa Komisjonil 2014. aasta novembris. Selle uuringu tulemused on aluseks järgmistele sammudele sotsiaalsete ettevõtete toetamisele Euroopa Liidus. Muuhulgas tuuakse järeldustes välja, et paranema peab sotsiaalsete ettevõtete juurdepääs finantsvahenditele ja turgudele.

Sotsiaalset ettevõtlust toetavad seisukohad on jõudmas ka valdkondlikesse arengukavadesse. Näiteks rõhutab Komisjoni poolt 2013. aastal avaldatud ettevõtluse arengukava „Entrepreneurship 2020 Action Plan – Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe“, et väikse ja keskmise suurusega ettevõtete seas vajavad sotsiaalsed ettevõtted just neile kohandatud toetusmehhanisme.

Rohkem (ingliskeelset) infot Euroopa Komisjoni seisukohtade ja plaanide kohta võib leida siit lingilt. Võrgustikuga aitame omalt poolt neid põhimõtteid ka Eestis rakendada.

All on lingid kahele olulisemale Euroopa Liidu poolt institutsioonide sotsiaalset ettevõtlust puudutavale dokumendile. Oleme järgnevalt eraldi välja toonud ka mõlema dokumendi tähtsamad seisukohad.

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2012. aasta resolutsioon sotsiaalettevõtluse algatuse ning sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomise kohta.

Olulisemad seisukohad:

  • Sotsiaalsed ettevõtted, mis moodustavad 10% kõigist Euroopa ettevõtetest ehk 2 miljonit ettevõtet ja annavad ELis tööd enam kui 11 miljonile inimesele, kes moodustavad 6% kõigist liidu töötajatest, annavad märkimisväärse panuse Euroopa sotsiaalmudelisse ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmisse. (punkt A)
  • Paljudel sotsiaalsetel ettevõtetel on probleeme tegevuse laiendamiseks vajalikule rahastamisele juurdepääsuga ning seetõttu vajavad nad, eelkõige mikroettevõtted ja VKED, spetsiaalset neile kohandatud toetust näiteks sotsiaalpanganduse, riskijagamismehhanismide, heategevusfondide või (mikro)laenude kaudu; arvestades, et sellega seoses on ELi struktuurifondidel ja programmidel tähtis roll juurdepääsu hõlbustamisel sotsiaalsete ettevõtete rahastamisele, seda ka nende sotsiaalsete ettevõtete puhul, keda iseloomustab suur investeeringumahukus. (punkt I)
  • …on veendunud, et sotsiaalsete ettevõtete finantsturgudele juurdepääsu hõlbustamiseks on vaja erinevaid finantsinstrumente, näiteks Euroopa sotsiaalse ettevõtluse fondid, Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa investorite võrgustike fondid… (punkt 17)
  • … rõhutab vajadust toetada sotsiaalseid ettevõtteid piisavate rahaliste vahenditega kohalikul, piirkondlikul, riigi ja ELi tasandil ning juhib tähelepanu mitmeaastase finantsraamistiku alusel (2014–2020) eraldatavatele asjaomastele vahenditele; palub toetust innovatiivsetele sotsiaalsetele ettevõtetele, eelkõige nendele, kes soodustavad kvaliteetset tööhõivet, võitlevad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega ning investeerivad haridusse, väljaõppesse ja elukestvasse õppesse… (punkt 18)
  • …rõhutab, et tuleb lihtsustada juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele ja samal ajal võimaldada piisav paindlikkus liikmesriikide tasandil ning et rahastamisvõimalused tuleks teha kättesaadavaks ja näidata neid läbipaistvalt ning lisaks lihtsustada organisatsioonilisi, haldus- ja raamatupidamisnõudeid… (punkt 19)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne ettevõte”.

  • Sotsiaalne ettevõte on üks Euroopa sotsiaalse mudeli põhielemente. See on tihedalt seotud Euroopa Liidu 2020. aasta strateegiaga ning annab olulise panuse ühiskonda. Sotsiaalse ettevõtte toetamise ja edendamisega saame kõige paremini ära kasutada selle kasvupotentsiaali ja võimet luua sotsiaalset väärtust. (punkt 1.2)
  • Liikmesriigid ja ELi institutsioonid peavad tagama, et sotsiaalsed ettevõtted oleksid kaasatud riiklikesse ettevõtetele suunatud poliitikaalgatustesse ja programmidesse võrdsetel tingimustel teiste ettevõtlusvormidega ning et nendega arvestataks nagu teiste ettevõtlusvormidega. (punkt 1.4)
  • Sotsiaalsete ettevõtete jaoks on esmatähtsad parem juurdepääs kapitalile ning vastavad rahalised vahendid. Komisjon peaks koguma ja levitama liikmesriikides olemasolevaid häid tavasid ja uuendusalgatusi, nagu hübriidkapital ning riikliku ja erakapitali vahelise koostoime vormid, ning kindlustama, et ELi praegune õigusraamistik ei takista uute vahendite väljatöötamist. (punkt 1.5)
  • Oluline on, et järgmine struktuurifondide programmitöö periood hõlmaks selgesõnaliselt programme sotsiaalsete ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks. Komisjon peaks andma juhiseid eri allikatest pärit rahaliste vahendite kombineerimiseks ja kasutamiseks. (punkt 1.6)