Sotsiaalne ettevõtlus Eestis

Põhjaliku ülevaate saate näidetega rikkalikult varustatud materjalist “Sotsiaalsed ettevõtted Eestis: väärtus ühiskonnale ja 14 näidet”.

Sisukord:

  1. Mis on sotsiaalne ettevõtlus?
  2. Erinevus teistest organisatsioonidest
  3. Juriidiline vorm
  4. Kui palju on Eestis sotsiaalseid ettevõtteid?
  5. Kes on Eestis sotsiaalsed ettevõtted?
  6. Sotsiaalse ettevõtluse ajalugu Eestis
  7. Tehtud uuringud
  8. Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on sotsiaalne ettevõtlus?
Sotsiaalne ettevõte on organisatsioon, mis tahab lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta. Seda teeb sotsiaalne ettevõte oma toodete-teenuste müügi abil. Ehk siis – sotsiaalne ettevõte tegutseb mingi konkreetse ühiskondliku eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks ettevõtlusega teenitud tulu.

Vaata ka Jaan Apsi lühikest videoloengut sellest, mis on sotsiaalne ettevõte. Video valmis tänu IT-kolledžile ja HITSA Innovatsioonikeskusele.


Lehelt “Kuidas alustada” leiad infot selle kohta, mida on vaja teada sotsiaalse ettevõtlusega alustamisel.

2. Erinevus teistest organisatsioonidest

Kuidas sotsiaalne ettevõte teistest organisatsioonidest erineb? Selle kohta annab ülevaate järgnev tabel.

Juriidiline vorm Tuluallikad Kasum
Vabaühendus MTÜ/SA Annetused, toetused Pole
Omatulu teeniv vabaühendus MTÜ/SA Annetused, toetused, väike ettevõtlustulu Pole (ettevõtlustulu -> ühiskondliku eesmärgi täitmiseks)
Sotsiaalne ettevõte MTÜ/SA/OÜ Toimiv ärimudel.  Osadel 100%, ettevõtlusest, teistel ka annetused, toetused Ühiskondliku eesmärgi täitmiseks
Vastutustundlik ettevõte OÜ/AS Tooted-teenused Väike osa ühiskondliku eesmärgi täitmiseks, ülejäänud omanikele ja investoritele
Äriettevõte OÜ/AS Tooted-teenused Omanikele ja investoritele

Siit leiad 25 näidet Eesti näidet omatulu teenimisest vabaühendustes ja sotsiaalsetest ettevõtetest: Näited maakondadest_ omatulu teenivad ühendused.

3. Juriidiline vorm?

Eestis, nagu ka paljudes teistes riikides, ei ole sotsiaalsetel ettevõtetel eraldi juriidilist vormi. Kuidas nad sel viisil eksisteerida saavad, selgitab taas Jaan Aps juriidikateemalises videoloengus.

Advokaadibüroo Varul koostatud “Juriidilisest abimehest” saad teada, millise juriidilise vormiga sotsiaalset ettevõtet võiks luua.

4. Kui palju on Eestis sotsiaalseid ettevõtteid?

Sotsiaalse ettevõtluse sektor on Eestis viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Sektori mahtude suurenemist nii majanduslikus mõttes kui tööandjana näitab Vabaühenduste Liidu EMSL, Statistikaameti ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku koostöös valminud esimene Eesti sotsiaalse ettevõtluse statistiline aruanne. Sektorisse kuuluvate organisatsioonide elujõulisus kasvab, mis näitab, et Eestis on sotsiaalsete ettevõtete kujul tegemist toimiva mudeliga ühiskondlike väljakutsete rahuldamiseks.

Uuring valmis projekti “Sotsiaalse ettevõtluse statistilise ülevaate loomine” käigus, mida rahastas Euroopa Komisjon, et pakkuda poliitikakujundajatele ja teistele olulistele sidusgruppidele usaldusväärset infot sotsiaalsete ettevõtete rolli kohta kohalikus majanduses. Osaliselt toetas statistika valmimist ka Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Valim koostati 2012. aasta andmete alusel, andmeid uuriti perioodi 2009–2012 kohta. Uuringusse kaasati 125 organisatsiooni, kelle puhul saab kindlalt öelda, et nad tegutsevad sotsiaalsete ettevõtetena. Potentsiaalselt on sotsiaalseid ettevõtteid siin veel vähemalt 800, keda ei kaasatud valimisse andmete ebapiisavuse tõttu. Samas on Eesti kontekstis tegemist piisava valimiga, et trendid põhjendatult välja tuua. Statistika lehel saad uuringu tulemustega lähemalt tutvuda.

5. Kes on Eestis sotsiaalsed ettevõtted?

Alljärgnevalt saab tutvuda 14 näitega Eestis tegutsevatest sotsiaalsetest ettevõtetest ja organisatsioonidest.

MTÜ Abikäsi

Eesti Üliõpilaskondade Liit

SA Hea Hoog

MTÜ Iseseisev Elu

Sa Keskkonnaõiguse Keskus

MTÜ Uuskasutuskeskus

YFU Eesti

MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing

MTÜ Eesti Trükimuuseum

MTÜ Solve et Coagula

MTÜ Merimetsa Tugikeskus

MTÜ Randvere Tööõppekeskus

MTÜ Rosma Haridusselts

MTÜ Tagurpidi Lavka

6. Sotsiaalse ettevõtluse ajalugu Eestis

Eestis räägime sellest teemast alates 2005. aastast. Tollal korraldas Heateo Sihtasutus esimese konkursi sotsiaalse ettevõtluse ideede leidmiseks. Tänaseks on valdkond nii meil kui mujal teinud läbi jõudsa arengu. Huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu on järjest enam kasvamas ning ka Eestis saame üksikute innustavate ideede arutamise asemel rääkida juba eraldi majandussektori välja kujunemisest.

2012. aasta kevadel asutas 19 organisatsiooni Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV). SEVi liikmeskond kasvab üha, samuti võtame ette järjest uusi tegevusi – ikka selleks, et sotsiaalse ettevõtluse sektor Eestis järjest kasvaks ja areneks.

Täpset sotsiaalsete ettevõtete arvu Eestis on peaaegu võimatu öelda. Ühest küljest takistab seda ühtse ametliku definitsiooni ja kriteeriumite puudumine, seetõttu on raske ka piiri tõmmata, millal näiteks lõpeb traditsioonilise mittetulundusühenduse tegevus ja algab sotsiaalne ettevõtlus. Teisalt oleneb päris palju ka sellest, kas organisatsioon ise end sotsiaalse ettevõttena määratleb. SEVi meeskonnale on Eestis teada üle saja sotsiaalse ettevõtte ning see arv on kasvamas.

Sotsiaalse ettevõtluse sektor on Eestis viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Sektori mahtude suurenemist nii majanduslikus mõttes kui tööandjana näitab Vabaühenduste Liidu EMSL, Statistikaameti ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku koostöös 2014. aastal valminud esimene Eesti sotsiaalse ettevõtluse statistiline aruanne. Sektorisse kuuluvate organisatsioonide elujõulisus kasvab, mis näitab, et Eestis on sotsiaalsete ettevõtete kujul tegemist toimiva mudeliga ühiskondlike väljakutsete rahuldamiseks.

Loe lisa Eesti sotsiaalse ettevõtluse ajaloo kohta.

7. Uuringud

Sotsiaalsest ettevõtlusest on ka Eestis kirjutatud mitmeidki uurimustöid, mis annavad teadmisi nii teoreetilisest taustast kui värskete uuringute tulemustest.

Projekti “Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine” raames viidi 2011. aasta sügisel läbi Eesti sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorra kaardistamise uuring, millesse oli kaasatud 56 sotsiaalset ettevõtet. 2014. aastal lisandus põhjalikum statistiline uuring sotsiaalsetest ettevõtetest Eestis.

8. Mõni küsimus jäi vastuseta? Vaata ka Korduma Kippuvaid Küsimusi.